O projekte – Kto vlastní

Úvod

Kto vlastní je projektom mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko (TIS) orientovaným na podporu férového podnikania a etického nakupovania. V úvodnej fáze sa zameriava na hotelový sektor, pod samostatným názvom Kto vlastní hotely. V ďalšej fáze pod názvom Kto vlastní Slovensko sa projekt rozšíril i na iné segmenty trhu, konkrétne na kúpeľníctvo, lyžiarske strediská,  akvaparky, golf a turistické zariadenia na Slovensku (ďalej ako zariadenia cestovného ruchu/zariadenia CR).

Projekt má posilniť fungovanie protischránkového zákona, nového globálneho nástroja boja proti korupcii. Jadro aktivít spočíva v analyzovaní slovenskej praxe. Novovytvorená mapa vlastníkov slovenských hotelov a ďalších zariadení cestovného ruchu má priniesť zrozumiteľným spôsobom tému k občanom a umožniť, aby sa ľahko do boja proti korupcii zapojili aj osobne.

Transparentnosť vlastníctva firiem je novou dôležitou súčasťou protikorupčného boja. Vedieť, kam tečú peniaze pomáha narúšať korupčné schémy. Mapa vlastníkov hotelov a ďalších zariadení cestovného ruchu poskytuje verejnosti priestor rozhodovať sa lepšie – aj podľa mena a charakteru vlastníka prevádzky – kam investuje svoje peniaze.

Etický rozmer nakupovania sa bežne rieši pri zelených a ľudskoprávnach témach (fair trade, úloha detskej práce), ale doteraz sa zanedbával pri téme korupcie. Prečo míňať peniaze na služby a nechať tak zarábať ľudí, ktorí k týmto majetkom prišli nečestne a ktoré slovenský štát dlhodobo nie je schopný odhaliť a potrestať?

Samozrejme, tento prístup sa dá uplatňovať len primerane, a to podľa možností alternatív pre nákup. Podľa prieskumu, ktorý agentúra Focus uskutočnila pre Transparency International Slovensko (2019) by až 60% ľudí by do svojich obľúbených reštaurácií či hotelov chodilo menej či vôbec, ak by sa dozvedeli o korupcii ich majiteľov. Rovnaký prieskum (2021) bol aplikovaný na ostatné zariadenia cestovného ruchu (akvaparky, lyžiarske strediská, kúpele, golf a turistické zariadenia) a opäť viac než 50% respondentov by návštevu zariadenia zvážilo, ak by sa dozvedeli o korupčnom pozadí ich majiteľov.

Ťažiskom projektu bolo v prvej fáze hodnotenie viac ako šiestich stoviek hotelových zariadení poskytujúcich ubytovacie služby na celom území Slovenska a v druhej fáze rovnaké hodnotenie ďalších 298 zariadení cestovného ruchu a to z hľadiska ich transparentnosti a vlastníckeho pozadia.

Dáta

Zdroje dát pri hodnotení hotelov a zariadení cestovného ruchu

 • Informácie poskytované hotelmi a zariadeniami CR na ich webových stránkach
 • Informácie poskytnuté hotelmi a zariadeniami CR na základe nášho vyžiadania
 • Informácie o hoteloch a zariadeniach CR, ich prevádzkovateľoch a ich vlastníkoch vo verejných registroch a databázach, najmä obchodný register, živnostenský register, register zbgis.skgeodesy.sk, register partnerov verejného sektora a register právnických osôb štatistického úradu
 • Informácie z registrov prevádzkovaných súkromnými spoločnosťami, najmä finstat.sk
 • Odborná päťčlenná komisia, zložená z renomovaných žurnalistov dlhoročne sa venujúcich sledovanej oblasti

Zber dát pre projekt

Informácie o hoteloch boli zbierané v mesiacoch február až máj 2021 a informácie o zariadeniach CR v mesiacoch október a november 2021. Ich aktuálnosť a platnosť môže byť poznačená, okrem iného, celosvetovou pandémiou koronavírusu COVID-19, ktorá zasiahla aj Slovensko. V jej dôsledku bola prevádzka hotelov a tiež zariadení CR dlhodobo obmedzená, čo bude mať vplyv na tieto sektory a ich existenciu.

Zozbierané a zhodnotené hotely päťčlenná odborná komisia posudzovala v mesiaci máj 2021 a zariadenia CR komisia v rovnakom zložení v mesiaci január 2022.

Dáta v projekte majú byť hromadne aktualizované na základe prijatých podnetov, najmä s ohľadom na spresnenie dát, ktoré medzičasom stratili aktuálnosť. Obsah webu môže pripomienkovať široká verejnosť, a to prostredníctvom e-mailovej adresy ktovlastni@transparency.sk.

Hodnotenie

Hodnotenie hotelov a zariadení CR bolo rovnaké a pozostáva z dvoch samostatných častí s celkovým možným bodovým ziskom 20 bodov:

 1. Základná transparentnosť v podnikaní (maximálny možný bodová zisk 10 bodov)
 2. Hodnotenie vlastníckeho pozadia (maximálny možný bodový zisk 10 bodov)

Šesťstupňové celkové hodnotenie hotelov a zariadení CR predstavuje konkrétny percentuálny zisk v rozsahu 0 % až 100 % spojený so slovným hodnotením:

Známka Hodnotenie
výborné zariadenie > 90 %
veľmi dobré zariadenie 80 % – 90 %
dobré zariadenie 70 % – 80 %
uspokojivé zariadenie 60 % – 70 %
neuspokojivé zariadenie 50 % – 60 %
problémové zariadenie < 50 %

Hodnotené ukazovatele

Ukazovateľ Max. body Vysvetlenie
Prevádzkovateľ 3 hodnotenie, či hotely a zariadenia CR informujú na svojich weboch o prevádzkovateľovi, respektíve, či poskytli informáciu o prevádzkovateľovi na vyžiadanie
Majiteľ budovy
(nebodovaný)
zisťovanie, či je možné dohľadať na základe katastra nehnuteľností a ďalších otvorených databáz fyzického vlastníka nehnuteľnosti
Konečný vlastník 3 hodnotenie, či je na základe otvorených databáz možné dohľadať fyzického vlastníka prevádzkovateľa hotela a zariadenia CR
Účtovná závierka 2 hodnotenie plnenia si zákonnej povinnosti prevádzkovateľov hotelov a zariadení CR– právnických osôb, zverejňovať ročnú účtovnú uzávierku popri súčasnom sledovaní kvality jej zverejnenia
Dlhy a nedoplatky 2 hodnotenie, či prevádzkovateľ hotela a zariadenia CR mal dlhy a nedoplatky voči štátu v sledovanom období 1.1.2019 až 28.2.2020 s posúdením dĺžky trvania týchto záväzkov a ich výšky
Hodnotenie komisie 10 hodnotenie vlastníckeho pozadia hotelov a zariadení CR päťčlennou odbornou komisiou
Spolu 20

Hodnotenie komisie

Päťčlenná hodnotiaca komisia bola zložená z renomovaných novinárov s dlhoročnými skúsenosťami z posudzovanej oblasti.

Jej členmi sú:

 • Adam Valček, investigatívny reportér Denníka Sme
 • Martin Turček, investigatívny reportér portálu Aktuality.sk
 • Konštantín Čikovský, zástupca šéfredaktora Denníka N
 • Dušan Karolyi, reportér Denníka N
 • Gabriel Šípoš, bývalý riaditeľ Transparency International Slovensko

Pri svojom hodnotení vlastníckeho pozadia hotelov a zariadení CR sa komisia zameriavala najmä na:

 • Výskyt v kauzách a etických kontroverziách
 • Spôsob nadobudnutia majetku
 • Spolupodnikanie s kontroverznými osobami
 • Porušenie zákonov

Pri známkovaní brala komisia do úvahy finančný objem káuz, časové hľadisko a či počet káuz spojených s danými podnikateľmi.

Hodnotenie vlastníckeho pozadia hotelov a zariadení CR pozostávalo z dvoch kôl. V prvom posudzoval každý z členov komisie pridelenú časť hotelov. V druhom kole členovia komisie hlasovali jednotlivo o každom udelenom hodnotení.

Hodnotenie je šesťstupňové, jeho základným princípom je odpoveď hodnotiacej komisie na otázku, či by verejnosti odporúčala návštevu v danom hotelovom zariadení a zariadení CR s ohľadom na osoby jej vlastníkov:

 • hodnotenie bez výhrad (10 bodov), pri hoteli/zariadení CR alebo jeho majiteľoch sme neidentifikovali žiadnu kauzu alebo etickú dilemu
 • hodnotenie s malými výhradami (8 bodov), s hotelom/zariadením CR či jeho majiteľmi sú spájané drobné kauzy alebo otázniky ohľadom ich podnikania
 • hodnotenie so strednými výhradami (6 bodov), s hotelom/zariadením CR alebo jeho majiteľmi sú spájané stredne veľké kauzy a etické otázky
 • hodnotenie s veľkými výhradami (4 body), s hotelom/zariadením CR alebo jeho majiteľmi sú spájané vážne kauzy a etické otázky
 • neodporúča (2 body), s hotelom/zariadením CR resp. jeho majiteľmi sú spájané obrovské kauzy a etické otázky
 • vôbec neodporúča (0 bodov), s hotelom/zariadením CR resp. jeho majiteľmi sú spájané najväčšie kauzy podnikateľov, ktoré sme na Slovensku zaznamenali

Výstupy projektu

Slováci si môžu naplánovať etickú zimnú dovolenku (tlačová správa, 30.12.2022)

Ktovlastni.sk odkrýva už i vlastníkov aquaparkov, skirezortov či kúpeľov (tlačová správa, 24.2.2022)

Štvrtinu slovenských hotelov vlastnia oligarchovia či privatizéri (tlačová správa, 1.6.2021)

Donori projektu

Kto vlastní je súčasťou projektu Komu tečú naše peniaze?, ktorý je podporený z programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je súčasťou finančného mechanizmu EHP a Nórska 2014 – 2021. Projekt tiež získal príspevok z Fondu na podporu investigatívnej žurnalistiky.

Projekt s názvom „Kto vlastní rekreačné a športové rezorty?”, ako rozšírenie projektu „Komu tečú naše peniaze?“ vznikol vďaka financovaniu z Fondu investigatívnej žurnalistiky a tiež vďaka podpore od stoviek darcov v crowdfundingovej kampani www.startlab.sk/KtoVlastni.

Projekt Developing the constituencies and increasing support from individual donors bol podporený z programu Stronger Roots, ktorý realizuje konzorcium Nadace OSF, Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava, NIOK Foundation a thinktank Glopolis. Cieľom programu je podporiť odolnosť a stabilitu organizácií občianskej spoločnosti v Česku, Maďarsku a v Slovenskej republike a pomôcť im k väčšiemu zakoreneniu v spoločnosti“.

Zodpovedné osoby

Ľuboš Kostelanský, projektový koordinátor, lubos.kostelansky@transparency.sk

Kristína Kroková, projektová koorinátorka, kristina.krokova@transparency.sk; tis@transparency.sk

Print Friendly, PDF & Email